Wytworzenie systemu badawczego do modelowania hybrydowych technologii doczyszczania regenerowanych wodnych cieczy technologicznych

Zadanie inwestycyjne IV.1.2

Wytworzenie systemu badawczego do modelowania biotechnologicznych metod usuwania składników biogennych z przemysłowych cieczy poużytkowych

Zadanie inwestycyjne IV.1.3

Wytworzenie systemu badawczego do charakteryzacji warstw nanocząsteczkowych na powierzchniach polimerowych membran filtracyjnych

Zadanie inwestycyjne IV.2.1

Wytworzenie systemu badawczego do modelowania metod generacji fal ultradźwiękowych w procesach kawitacyjnego nanoszenia nanocząstek

Zadanie inwestycyjne IV.2.2

Wytworzenie systemu badawczego fizykochemicznej charakterystyki odpadów przeznaczonych do witryfikacji oraz lotnych i stałych produktów procesu witryfikacji

Zadanie inwestycyjne IV.3.1

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Jakub GADEK
– Dyrektor Łukasiewicz - ITeE

+48 364-93-03

Koordynator projektu

Dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI

+48 364-93-05

Biuro projektu

Dr Beata BELINA

+48 364-92-98
 beata.belina@itee.lukasiewicz.gov.pl