Ośrodek Inteligentnych Specjalizacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w okresie  od 01.10.2017 r. do 31.12.2020 rna podstawie umowy nr RPMA.01.01.00-14-8249/17
Wartość projektu: 58 699 248 zł (koszty kwalifikowalne projektu: 51 666 630 zł)
Wkład własny ITeE-PIB: 10 844 080,50 zł (finansowany ze środków własnych ITeE-PIB)

 

Cel główny Projektu stanowi utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego. Zgodnie z założeniami projektowymi, zintegrowana i specjalizowana infrastruktura B+R Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji będzie stanowić badawcze i technologiczne wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju i podwyższania innowacyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Mazowsza, w zakresie:
• mechatroniki i optomechatroniki
• zaawansowanych technologii inżynierii materiałowej
• urządzeń wspomagających pasywne budownictwo
• bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska.

 

Wielopoziomowa struktura projektu obejmuje 4 cele bezpośrednie, 14 zadań operacyjnych obejmujących 41 zadań  inwestycyjnych.
Cechą tworzonej infrastruktury, ważną z punktu widzenia koncentracji i intensyfikacji podejmowanych prac B+R o charakterze interdyscyplinarnym, adresowanych do różnych branż przemysłu, będzie jej integracja w układzie komplementarnym obejmującym zarówno utworzone obszary inteligentnych specjalizacji, jak również dotychczasowe elementy infrastruktury badawczej i rozwojowej będącej w dyspozycji Instytutu.


Wykaz zadań operacyjnych realizowanych

w ramach celów bezpośrednich Projektu

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Jakub GADEK
– Dyrektor Łukasiewicz - ITeE

+48 364-93-03

Koordynator projektu

Dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI

+48 364-93-05

Biuro projektu

Dr Beata BELINA

+48 364-92-98
 beata.belina@itee.lukasiewicz.gov.pl