Ośrodek Inteligentnych Specjalizacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel główny Projektu stanowi utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego. Zgodnie z założeniami projektowymi, zintegrowana i specjalizowana infrastruktura B+R Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji będzie stanowić badawcze i technologiczne wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju i podwyższania innowacyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Mazowsza, w zakresie:

  • mechatroniki i optomechatroniki
  • zaawansowanych technologii inżynierii materiałowej
  • urządzeń wspomagających pasywne budownictwa
  • bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska.

Cechą utworzonej infrastruktury, ważną z punktu widzenia koncentracji i intensyfikacji podejmowanych prac B+R o charakterze interdyscyplinarnym, adresowanych do różnych branż przemysłu, będzie jej integracja w układzie komplementarnym obejmującym zarówno utworzone obszary inteligentnych specjalizacji, jak również dotychczasowe elementy infrastruktury badawczej i rozwojowej będącej w dyspozycji Instytutu.

Wykaz zadań operacyjnych realizowanych
w ramach celów bezpośrednich Projektu

Zadania operacyjne:

II.1. Rozwój infrastruktury badawczej umożliwiającej realizację procesów plazmowej obróbki powierzchniowej w zwiększonej objętości procesowej

II.2. Rozwój infrastruktury badawczej umożliwiającej realizację procesów plazmowej obróbki powierzchniowej dla elementów wstęgowych (taśmy, blachy) w systemie ciągłym

II.3. Rozwój infrastruktury badawczej umożliwiającej realizację procesów plazmowej obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem wysokoenergetycznej plazmy impulsowej

II.4. Rozwój oprzyrządowania technicznego wspomagającego realizację procesów obróbki plazmowej

Rezultaty

 

 

  

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Jakub GADEK
– Dyrektor Łukasiewicz - ITeE

+48 364-93-03

Koordynator projektu

Dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI

+48 364-93-05

Biuro projektu

Dr Beata BELINA

+48 364-92-98
 beata.belina@itee.lukasiewicz.gov.pl